Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Αθήνα,20 Ιουνίου 2024

 

Σε συνέχεια της από 13-05-2024 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι/ες  μετά από αναβολή της Προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ  καθώς και (28) υποψήφιοι προστατευόμενων ατόμων του ν.2643/1998, να παρουσιαστούν ενώπιον της Υγειονομικής , Αθλητικής και Ψυχοτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζονται στην αριθ.16763/17-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ81Υ46ΜΤΛΒ-ΦΞ4) απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τρεις (3) ημέρες για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξέτασης από τις αντίστοιχες Επιτροπές. Την πρώτη ημέρα υποβάλλεται σε εξέταση της υγειονομικής καταλληλότητας , τη δεύτερη ημέρα υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Από τους υποψηφίους/ες όσοι κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά την πρώτη ημέρα εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας , θα παρουσιάζονται για εξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της Αθλητικής επιτροπής κ.ο.κ

Η Υγειονομική Επιτροπή συνεδριάζει στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα  και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις :08.00 π.μ.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες διενεργούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού-Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού Μαραθώνιας Διαδρομής  0 Αχαρναί Αττικής και ώρα 9.00, που πρόκειται να διενεργηθούν οι Αθλητικές δοκιμασίες από την αρμόδια Αθλητική Επιτροπή και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 09.00.π.μ

Οι Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες διενεργούνται στην Αστυνομική Ακαδημία, Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101 Αχαρναί και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 08.00.π.μ

Υποψήφιοι /ες που δεν θα κριθούν Ικανοί/ες σε κάποια από τις δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζουν την εξέταση τους στις υπόλοιπες. Για τους ανωτέρω ,το αποτέλεσμα της εξέτασης τους γνωστοποιείται αυθημερόν από την αντίστοιχη Επιτροπή.

 

Οι Υποψήφιοι/ες έχουν κατανεμηθεί ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ σε (3) Ομάδες: α) Ομάδα 1: ΑΡΙΘ.29730_2017 αποφαση_6Κ_2018 , β) Ομάδα 2: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ν.2643_1998 και γ) Ομάδα 3: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ_9Κ_2021 , καλούμενοι/ες  από την  Δευτέρα 01.07.2024 σύμφωνα με το ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Ο συνολικός προγραμματισμός των εξετάσεων βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ .

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι/ες να ενημερωθούν αναφορικά με τις ημέρες και ώρες καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων και των δοκιμασιών στους κάτωθι συνδέσμους:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ16763_17062024_ΑΔΑΨ81Υ46ΜΤΛΒ_ΦΞ4_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΠΟΥΡΓΟΥ_ΠΡΟΠΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _01_07 εως 10_07

 

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δήμητρα Λυγούρα