Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Α. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης και μετά τη χορηγηθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναβολής σε οκτώ (8) υποψήφιες (εφεξής «υποψήφιες εξ αναβολής»), προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω υποψήφιες καλούνται να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές δοκιμασίες με αρχή τις υγειονομικές εξετάσεις και την υποβολή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Οι υποψήφιες περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ», ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Β. Επίσης προκειμένου να εκδοθούν οριστικοί πίνακες διοριστέων προστατευόμενων ατόμων του ν.2643/1998 σε θέσεις στα Σωφρονιστικά Καταστήματα που έχουν διατεθεί  προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι να πληρούν τα ειδικά και γενικά προσόντα διορισμού. Ειδικά για τις θέσεις των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης θα πρέπει οι υποψήφιοι να κριθούν ικανοί  από τις υγειονομικές , αθλητικές και ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το λόγο αυτό καλούνται οι είκοσι οκτώ (28) υποψήφιοι (εφεξής «υποψήφιοι του ν.2643/1998) που έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας ως επιτυχόντες από τις αρμόδιες επιτροπές Δ.ΥΠ.Α να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές δοκιμασίες με αρχή τις υγειονομικές εξετάσεις και την υποβολή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Οι υποψήφιοι των προστατευόμενων ατόμων του ν.2643/1998 περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998», ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, αφού εκτυπώσουν το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», καλούνται να το προσκομίσουν, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες (ιδιαίτερη προσοχή στην περ. 10), ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής προς κρίση της υγειονομικής τους καταλληλότητας.

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 29η  Μαΐου 2024 και όχι πριν από την 29η Φεβουαρίου  2024.

Όσοι/ες υποψήφιες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες «υποψήφιες εξ αναβολής» και  «υποψήφιοι του ν.2643/1998» κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16″ (μια προσπάθεια), β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4`και 20″ (μια προσπάθεια) γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες), δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες), ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)] και εν συνεχεία, εφόσον επιτύχουν, στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Σημειώνεται ότι ειδικά για του υποψήφιους/ες του ν.2643/1998 για τις θέσεις που καθορίσθηκαν με την υπ’ αρ. 29730/644/13.7.2017 (Β’ 2597), απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π 6Κ/2018) που θα κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [α. Δρόμος εκατό (100) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια), β Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια), γ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες) ,δ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).] και εν συνεχεία, εφόσον επιτύχουν, στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.(αριθ.4119οικ/9-3-2021 (Β 1132) απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Λειτουργία επιτροπών υγειονομικών, αθλητικών και  ψυχοτεχνικών  δοκιμασιών και τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού και την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης», όπως ισχύει)

Υποψήφιοι/ες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού προσκομίζουν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Α.Σ.Ε.Π., για τον χρόνο και τον χώρο που θα κληθούν στις Υγειονομικές Επιτροπές και εν συνεχεία στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από τις αντίστοιχες Επιτροπές.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 9Κ/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 9Κ/2021

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/1998

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δήμητρα Λυγούρα