Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Αποστολή

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι η αρμόδια δημόσια δομή της Πολιτείας, που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία έχει ως αποστολή την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας, καθώς και τον σχεδιασμό, την επεξεργασία και την εφαρμογή αντεγκληματικών πολιτικών, με σκοπό τον σωφρονισμό και την κοινωνική επανένταξη των πολιτών πού εκδηλώνουν παραβατική και αξιόποινη συμπεριφορά.

Για την επίτευξη της αποστολής της η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής:

  • Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις δράσεις και τα απαιτούμενα μέτρα για την οργάνωση και σωστή λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ μεριμνά για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων της.
  • Αναλαμβάνει και προωθεί σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
  • Επιλαμβάνεται παρουσιάσεων των εθνικών θέσεων αρμοδιότητάς της στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και προωθεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις πού τίθενται από τους εν λόγω οργανισμούς.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί μέτρα ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα και στις εξωτερικές φρουρές τους.
  • Επεξεργάζεται και μεριμνά για την εκπαίδευση των κρατουμένων με σκοπό την ορθολογική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής στα αγροτικά καταστήματα, με ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
  • Ασκεί την προβλεπόμενη από το Νόμο εποπτεία του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, προκειμένου να υπάρχει ομαλή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων κρατουμένων, καθώς και συνεχής συμπαράσταση σε ευάλωτους και άπορους εξ αυτών.
  • Συνεργάζεται με πανεπιστημιακές σχολές, ιδρύματα, τμήματα, ινστιτούτα και με κάθε δημόσια αρχή ή φορέα, πού δραστηριοποιείται στον τομέα της εγκληματολογίας και του σωφρονισμού κρατουμένων.
  • Επεξεργάζεται και εφαρμόζει, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις εισηγήσεις του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων.
  • Εφαρμόζει τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων για τη μεταφορά αλλοδαπών καταδίκων στις χώρες τους και ημεδαπών καταδίκων στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τρείς Γενικές Διευθύνσεις, και συγκεκριμένα: α) Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, β) Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων και γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Απευθείας στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάγεται το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης. Επίσης, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών.

Από τις 20 Ιουλίου 2023, την θέση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής κατέχει η Δήμητρα Λυγούρα, πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά στη Διοίκηση Έργων (Project Management).